Projekti "Noorte arendamine arheoloogilise teavitustöö ja  kaasamise abil" eesmärgiks on üldhariduskoolide õpilaste kaasamine arheoloogiasse ja neile arheoloogiateaduse tutvustamine, et arendada noorte potentsiaali ja huvi arheoloogiaga tegelemise osas, luua ühistegevuse kaudu kontakt ajaloost ja kultuuripärandist huvitatud noorte vahel ning tõsta suurema teadlikkuse kaudu noorte osalust ja hoolimist kohaliku kultuuripärandi ning ajaloo suhtes. Projekti sisuks on arheoloogiat tutvustavate infotundide läbiviimine vastavate infomaterjalide jaotamiseks ja Teadlaste Ööl noortele arheoloogiaekspositsioonis osalemise võimaluse pakkumine, et teavitada noori arheoloogiast, kaasata neid muuseumipedagoogika võimaluste kaudu ning kujundada koostöös noortega nende arenguvõimalusi ja potentsiaali arheoloogiateadusega tegelemise, sh. arheoloogia kui ühe huvitava teadusvaldkonna ja tulevase edasiõppimisvõimaluse osas. Sihtgrupiks on Tartumaa põhikoolides ja gümnaasiumites õppivad noored.

 

Projekti oodatavad tulemused: 1) Tartumaa koolides on toimunud vähemalt 15 i infotundi, mille käigus jagamiseks on valminud vähemalt 1000 vastavat voldikut noortele; 2) infotundide käigus on süvendatud vähemalt 1000 õpilase huvi ning tõstetud teadlikkust arheoloogiaga tegelemise võimalustest ning tähtsusest; 3) Teadlaste Öö arheoloogiaekspositsiooni on külastanud vähemalt 100 õpilaste, misläbi on paranenud nende arheoloogiateadmised ja nad on tutvutud praktiliste arheoloogiaoskustega; 4) paranenud on noortele suunatud haridusliku ja kultuurilise suunitlusega tegevusvõimaluste valik, sh on tugevdatud piirkonna noorte arengu-ja koostöövõimalusi seoses TÜ kui regiooni hariduselu keskusega; 5) kasvanud on noorte teadlikkus kohalikust arheoloogiapärandist ja sellega seotud probleemidest; suurenenud on huvi ja aktiivsus tegeleda arheoloogiaga ning hoolivus kohaliku kultuuri ja ajaloo suhtes. Projekti pikemaajaline mõju väljendub eeskätt selles, et rohkem noori asub edasi õppima ajalugu või arheoloogiat, arheoloogipärandist ja oma kodukoha kultuurist teadmine, huvitumine ning hoolimine muutub noorte hulgas populaarsemaks, ja noorte osalus kultuuri vallas muutub üldiselt aktiivsemaks.

 

Projekti rakendamise periood on vahemikus 01. august 2011 - 01. mai 2012. Projekti rahastatakse LEADER-meetme raames.