Discovering the Archaeologists of Europe“ (http://www.discovering-archaeologists.eu/) on uurimisprojekt, mille eesmärgiks on koguda ja levitada informatsiooni arheoloogide tööhõive kohta Euroopas ning luua alus arheoloogi elukutse hetkeolukorra mõistmiseks ja parendamiseks. Projekti on kaasatud 21 partnerit 19 Euroopa riigist, sealhulgas Eesti esindajana MTÜ Arheopolis.

 

MTÜ Arheopolis viib eelnimetatud projekti raames läbi uuringu Eestit puudutavas osas. Kõik organisatsioonid, kes teevad Eestis koostööd arheoloogidega, on palutud uuringus osalema. Uuringu käigus kogutava informatsiooni alusel luuakse anonüümne statistiline väljund tööandjate, arheoloogide, erialaliitude, koolitajate ning seadusandja jaoks. Seda saab kasutada strateegiate ja poliitikate väljatöötamiseks, et soodustada dünaamilisema ja konkurentsivõimelisema professionaalse elukutse arendamist Euroopa teadmistepõhises majanduses, mis tagab jätkusuutliku kasvu ja sotsiaalselt turvalise ametialase profiili. See võimaldab kõigil sektoritel ennast turul positsioneerida ning tuvastada need oskused, mida konkreetses sektoris vajatakse. Projektipartnerite uuringute lõpparuanne tehakse ka avalikkusele kättesaadavaks. Ühtekoondatult toetavad projekti käigus koostatud aruanded paremate ameti-ning koolitusstrateegiate koostamist ja soodustavad erialastandardite ning barjääride kõrvaldamise kaudu piiriülest mobiilsust

Projektil on mitmed eesmärgid nii siseriiklikul kui Euroopa tasandil:

 • toetada kvalifikatsioonide läbipaistvust ning piiriülest mobiilsust;

 • tuvastada arheoloogi elukutse sisenemisbarjäärid ja karjääri edendamise
  kitsaskohad;

 • tuvastada tööturu olukord ja trendid, sealhulgas värbamise ja koolitusalaste investeeringute osas;

 • tuvastada igas riigis töötavate arheoloogide arv ja nende professionaalse tegevuse iseloom;

 • tuvastada koolitusvajadused ja oskuste puudujäägid;

 • pakkuda arheoloogide tööandjatele informatsiooni, mis oleks abiks tegevuse planeerimisel ning organisatsiooni tulemuslikkuse tõstmisel.

   

  Projekti “Discovering the Archaeologists of Europe“ – EESTI rahastavad:

 

 

Projekti Eesti osa lõpparuanne (valminud august 2014): DISCO National Report template_EESTI.pdf